localgov.in.th โดย บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด และนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “อัพเดทเว็บไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ A-AA และ/หรือคงมาตรฐานเดิมไว้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามที่กำหนดไว้ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร ในด้านเว็บไซต์และทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้

localgov.in.th โดย บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด และนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “อัพเดทเว็บไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ A-AA และ/หรือคงมาตรฐานเดิมไว้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามที่กำหนดไว้ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร ในด้านเว็บไซต์และทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้

localgov.in.th โดย บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด และนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “อัพเดทเว็บไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เดอะคอนเน็คชั่น 0863049545 แอดไลน์ได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ A-AA และ/หรือคงมาตรฐานเดิมไว้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามที่กำหนดไว้ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร ในด้านเว็บไซต์และทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้

localgov.in.th โดย บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด และนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “อัพเดทเว็บไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะปลั๊ก  จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ A-AA และ/หรือคงมาตรฐานเดิมไว้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามที่กำหนดไว้ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร ในด้านเว็บไซต์และทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้

สถาบันฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อท้องถิ่น localgov.in.th โดย บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด และนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “อัพเดทเว็บไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ A-AA และ/หรือคงมาตรฐานเดิมไว้ ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามที่กำหนดไว้ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร ในด้านเว็บไซต์และทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้

สถาบันฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อท้องถิ่น โครงการทำเว็บไซต์มาตรฐานภาครัฐ นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ และบริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด ขอขอบคุณพี่น้ององค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ไว้ใจให้ทีมอาจารย์ดูแลเว็บไซต์ให้ ปีนี้ มีเว็บไซต์อปท. ที่ได้คะแนน ITA ระดับ AA และ A ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด คิดเป็น 20% ของจำนวนเว็บทั้งหมด สำหรับงบประมาณปี 2564 ต้นเดือนตุลาคม ทีมอาจารย์จะทักหาทุกเว็บ อปท. ในโครงการ เพื่อสอบถามผลประเมินในระบบ เพื่อวางแผนงานปีหน้า แล้วเราจะได้ A ไปพร้อมกัน รายละเอียดอบรมรุ่นเดือนตุลาคม 2564

ติดต่อสอบถามด่วน

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารฝึกอบรม
Please wait

Facebook